Vragen? Contacteer ons vrijblijvend! Tel. 0486 97 72 01 |  euro-deco@skynet.be

Euro-deco   

Jouw winkelmandje is leeg.

Verkoopsvoorwaarden

1. BESTELLING EN LEVERING

Bij elke bestelling dient er een voorschot van minimum 10% betaald te worden (zowel op internetbestellingen als in de winkel)

Bij levering dient het saldo te worden betaald; cash,bancontact of bankcheque.

De levertermijnen worden bepaald door de fabrikant/leverancier.

Wanneer u vragen heeft mbt uw bestelling kan u dit steeds doen via
email: euro-deco@skynet.be. Steeds uw rode bestelbonnummer vermelden.

Te late levering of kleurverschil ten gevolge van een andere productie geeft geen aanleiding tot annulatie of korting.

Leveringen gebeuren steeds op het gelijkvloers. Mits extra kosten kunnen goederen boven gebracht worden, indien praktisch mogelijk. Indien bok levering blijkt dat de goederen niet binnen kunnen worden gezet dient de klant dit zelf te doen.

Gebruik van een ladderlift is steeds ten koste van de klant, ook bij nalevering ten gevolge van een klacht.

Montage is niet in de prijs inbegrepen.

2. HERROEPINGSRECHT

Herroepingsrecht: dit is enkel geldig bij aankoop van meubelen gekocht via de webshop. Bij aankopen in de winkel is er geen herroepingsrecht van toepassing.

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.

Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts on die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Euro-Deco. De consument mag kiezen op welke manier hij Euro-Deco hiervan op de hoogte brengt (per email, telefoon, brief,...).
Om bewijsredenen wordt aangeraden om dit per geschreven bericht te doen.
U kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping:
https://economie.fgov.-be/sites:defaults/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf.

Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen.

De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het retourneren van de producten voor de rekening van de consument.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel Vl.47 van het Wetboek van Economisch Recht voorziet niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Indien u bijgevolg een meubelstuk bestelt dat door Euro-Deco niet standaard wordt aangeboden (bv.een specifieke kleur of samenstelling) beschikt u niet over een herroepingsrecht.

Indien er meer schade werd toegebracht aan de verpakking dan nodig is om het pakket te openen of indien het product zelf werd beschadigd (dat wil zeggen dat handelingen werden gesteld die verder gaan dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de betrokken goederen vast te stellen), kan Euro-Deco een schadevergoeding van de consument eisen die overeenstemt met de werkelijk geleden schade.

3. BETALING

Bij niet betaling zal euro-deco de goederen terug meenemen en dit zowel bij online bestellingen als in de winkel. Dit wordt gezien als een annulering. Er zal 50% annulatiekosten worden aangerekend vermeerderd met de transportkosten.

4. LEVERTERMIJN

De levertermijnen bedragen gemiddeld 2 tot 16 werkweken, maar kunnen in sommige gevallen ook langer zijn. U kunt steeds vooraf informeren naar de levertermijn via mail euro-deco@skynet.be of op 0486 97 72 01.

5. KLACHTEN

Klachten dienen om geldig te zijn binnen de 5 dagen na levering per post of mail in ons bezit te zijn. Steeds rode bestelbonnummer vermelden en een foto van de schade toevoegen of indien er onderdelen tekort zijn de juiste onderdelen doorgeven dmv het bijgevoegd montageplan en dit op euro-deco@skynet.be.

Wanneer een klacht onterecht blijkt zullen er administratiekosten van minstens €25 worden aangerekend.

In geval van herstellingen of tekorten moet de klant zelf de onderdelen komen ruilen in de winkel in Zoersel en dit binnen de 3 weken.

Volledige meubelstukken die door ons geleverd werden die moeten worden omgeruild gebeuren door ons indien de klant niet over vervoer beschikt en wordt ingepland zoals een gewone levering.

Afhankelijk van de situatie kunnen er transportkosten aangerekend worden.

6. WETTELIJKE GARANTIE

Standaard geldt een garantie van 2 jaar op gebreken die het gevolg zijn van normaal huishoudelijk gebruik en die binnen 2 jaar na levering/ in ontvangstname tot uiting komen. Dit wordt steeds beoordeeld door de fabrikant/leverancier.

Indien de consument een gebrek vaststelt waarvoor hij beroep wil doen op de wettelijke garantie, dient hij dit binnen de 2 maanden na vaststelling te melden aan Euro-Deco.

7. GESCHILLEN

Voor alle betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.